Покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите – 24.06.2019 година