Новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА ЕМИСИЯ BG2100012207 НА 02.10.2023 г.

Протокол ОСО 02 10 2023 Списък облигационери залич данни Пълномощно Съгласие Пълномощно ЦКБ Пълномощно ЦКБ Сила Покана ОСО Писмо предложение за ОСО Проект Договор довереник АВС финанс Проект Договор довереник Юг маркет...

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД НА 28.06.2021 г.

Покана_ОСА Протокол_СД Индивидуален отчет на дружеството майка Пояснителни бележки индивидуален отчет Консолидиран отчет МСС Пояснителни бележки консолидиран отчет Годишен доклад за дейността Консолидиран Доклад за...

Придобиване на Маркели и Абламилк

На 07.05.2019 г. са придобити 2 055 085 бр. дялове, представляващи 100% от капитала на "МАРКЕЛИ Млечна индустрия" ЕООД. На 12.06.2019г. "МАРКЕЛИ Млечна индустрия" ЕООД придобива 100% от капитала на "Абламилк" ЕООД....

Мажоритарният собственик окрупнява дела си в бившия приватизационен фонд “Север холдинг”

Комисията за финансов надзор разреши коригираното търгово предложение от "Зора 2005" ЕООД, София, за закупуване на 258 185 броя акции от капитала на "Север холдинг" АД - Варна, от останалите акционери на дружеството....