Новини

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД НА 28.06.2021 г.

Покана_ОСА Протокол_СД Индивидуален отчет на дружеството майка Пояснителни бележки индивидуален отчет Консолидиран отчет МСС Пояснителни бележки консолидиран отчет Годишен доклад за дейността Консолидиран Доклад за...

Придобиване на Маркели и Абламилк

На 07.05.2019 г. са придобити 2 055 085 бр. дялове, представляващи 100% от капитала на "МАРКЕЛИ Млечна индустрия" ЕООД. На 12.06.2019г. "МАРКЕЛИ Млечна индустрия" ЕООД придобива 100% от капитала на "Абламилк" ЕООД....

Мажоритарният собственик окрупнява дела си в бившия приватизационен фонд “Север холдинг”

Комисията за финансов надзор разреши коригираното търгово предложение от "Зора 2005" ЕООД, София, за закупуване на 258 185 броя акции от капитала на "Север холдинг" АД - Варна, от останалите акционери на дружеството....