Новини

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД НА 28.06.2021 г.

Покана_ОСА Протокол_СД Индивидуален отчет на дружеството майка Пояснителни бележки индивидуален отчет Консолидиран отчет МСС Пояснителни бележки консолидиран отчет Годишен доклад за дейността Консолидиран Доклад за...

Придобиване на Маркели и Абламилк

На 07.05.2019 г. са придобити 2 055 085 бр. дялове, представляващи 100% от капитала на "МАРКЕЛИ Млечна индустрия" ЕООД. На 12.06.2019г. "МАРКЕЛИ Млечна индустрия" ЕООД придобива 100% от капитала на "Абламилк" ЕООД....