Уведомително писмо за лихвено плащане към 28.04.2022 г.