ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 28.06.2021 г.