ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕМИСИЯ ОБЛИГAЦИИ ISIN BG2100012207 КЪМ 30.06.2022 г.