ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ ISIN BG2100012207 КЪМ 30.06.2023 г.