ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ ISIN BG2100012207 КЪМ 31.12.2022 г.