ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ ISIN BG2100012207 КЪМ 30.09.2022 г.