МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА I-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.