МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА III-РО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.