ЗА НАС

СЕВЕР-ХОЛДИНГ е публично акционерно дружество, учредено през 1996 г. под името Приватизационен фонд Север АД, който през 1997г. преурежда дейността си в Холдинг с наименование “Север-холдинг”АД.

Предметът на дейност на “Север-холдинг”АД е: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

Акциите на “Север-холдинг”АД се търгуват на “Неофициален пазар на акции” на Българската Фондова Борса, под борсов код 6S8.

Дъщерни предприятия