МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА I-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.