Мажоритарният собственик окрупнява дела си в бившия приватизационен фонд “Север холдинг”

Комисията за финансов надзор разреши коригираното търгово предложение от “Зора 2005” ЕООД, София, за закупуване на 258 185 броя акции от капитала на “Север холдинг” АД – Варна, от останалите акционери на дружеството. Решението е взето на заседанието на надзора на 30 май. Процедурата ще се извърши с помощта на варненския инвестиционен посредник “АБВ Инвестиции” ЕООД.
Софийската “Зора 2005” ЕООД, което се управлява и представлява от Недко Тодоров Спиридонов, притежава пряко 524 225 дяла, или 67.15% от капитала на бившия приватизационен фонд, и иска да събере и останалите 256 435 броя, които са извън контрола й. Мажоритарният собственик предлага да закупи тези книжа при цена от 3.66 лв. за една акция като добави една стотинка отгоре.

Членовете на съвета на директорите – Недко Тодоров Спиридонов – председател на борда, представляващ дружеството, Цветелина Илиева Илиева и Михаела Росенова Михайлова, не притежават акции от дружеството, което управляват.

Търговият предложител не възнамерява да иска отписване на “Север холдинг” АД от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор.

Не се предвижда преобразуване или преклатяване на дейността на “Север холдинг” АД и/или “Зора 2005” ЕООД.

“Зора 2005” не планира бъдещо разпределение на дивиденти от “Север холдинг”. Плановете са бъдещият положителен финансов резултат на дружеството да бъде реинвестиран в основната му дейност. В средносрочен план (между една и пет години) търговият предложител ще завърши процедурата по ликвидация на “Бриз” АД (дружество, в което “Север холдинг” има дялово участие). Евентуално след това паричният ресурс на холдинга ще се използва за инвестиции в дялови участия в компании с разнообразен предмет на дейност. За целта е възможно да се използва и заемен капитал, както от външни източници, така и от мажоритарния собственик “Зора 2005” АД.

“Север холдинг” АД е публично дружество, учредено през 1996 г. под името Приватизационен фонд „Север“ АД, който през 1997 г. преурежда дейността си в холдинг със сегашното наименование.

Акциите на “Север-холдинг” АД се търгуват на Алтернативния пазар, Сегмент на акции, на Българската фондова борса АД.

Източник: https://www.banker.bg/pari-i-pazari/read/majoritarniiat-sobstvenik-okrupniava-dela-si-v-bivshiia-privatizacionen-fond-sever-holding